Hoppa till innehållet

Kapitel 1 - Nyckeln till delaktighet

Alla ska kunna delta i samhället

Alla har rätt att vara en del av samhället. Därför behöver samhället utformas utifrån människors olika behov och förutsättningar. Det offentliga har ett särskilt ansvar. Vi får inte exkludera några medborgare, utan måste ta reda på hur vi ska göra för att alla ska kunna delta i och gynnas av vår verksamhet.

Det går att öka delaktigheten på olika sätt, och det kommer du att få lära dig mer om i den här utbildningen. Men en grundregel som kan vara bra att hålla i minnet är att det som är nödvändigt för några är bra för många – och bekvämt för alla.

Bild - Ett hus med en ramp. På rampen visas en vuxen person med barnvagn, en vuxen rullstolsburen och ett barn med en springcykel.

En ramp är ett exempel på hur något som är nödvändigt för vissa samtidigt är användbart för många andra.

Det funktionshinderspolitiska målet visar vägen

Vi som arbetar i det offentliga har ett antal grundläggande värderingar som vår utgångspunkt. Enligt svensk grundlag ska vi ”verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara”. Sedan 2009 gäller också FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Den beskriver vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av de mänskliga rättigheterna. Konventionen berör alla samhällsområden och alla oss som jobbar i det offentliga.

Konventionen är också grunden för det nationella funktionshinderspolitiska målet som gäller sedan 2017. Målet är att ”med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund”. Målet ska också bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.

Det funktionshinderspolitiska målet och FN:s konvention hänger ihop. De har båda ett tydligt fokus på funktionshinder. De visar att det går att förebygga och avhjälpa hinder genom att göra förändringar i samhället för att öka tillgängligheten och delaktigheten.

Det funktionshinderspolitiska målet ligger också väl i linje med de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom att arbeta för att nå det funktionshinderspolitiska målet kan vi alltså samtidigt arbeta för att nå målen i Agenda 2030. På sidan Vägar till mer information kan du läsa mer om funktionshindersperspektivet i Agenda 2030.

Bild - Sidovy av äldre kvinna med kort rött hår som använder sin hörapparat när hon sitter med andra människor i yogaklass

Vi kan nå målet med hjälp av fyra arbetssätt

För att nå det funktionshinderspolitiska målet finns det en inriktning som innefattar fyra olika arbetssätt:

 1. principen om universell utformning
 2. befintliga brister i tillgängligheten
 3. individuella stöd och lösningar för individens självständighet
 4. förebygga och motverka diskriminering.

Syftet med arbetssätten är att förebygga och ta bort funktionshinder i samhället. Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en omgivning som på ett eller flera sätt är otillgänglig. Det kan handla om miljöer, tjänster och produkter som är utformade på sätt som hindrar människor från att delta fullt ut.

Alla fyra arbetssätt behövs – de hänger ihop och är beroende av varandra. Principen om universell utformning är grundläggande. Genom att utgå från den när vi tar fram något nytt ser vi till att det kan användas av så många som möjligt. Då uppstår färre brister som vi behöver åtgärda i efterhand. Och när vi använder oss av något av de tre första arbetssätten är det ett effektivt sätt att förebygga och motverka indirekt diskriminering.

Klicka på rutorna för att läsa mer om arbetssätten.

Universell utformning innebär att vi utformar samhället med medvetenhet om den variation och de olika behov som finns bland befolkningen. Det innebär i praktiken att utforma nya produkter, tjänster, processer och miljöer så att de i största möjliga utsträckning kan användas av alla – istället för att göra anpassningar för några personer i efterhand. Det bidrar till att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att verka självständigt i vardagen på lika villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Med hjälp av universell utformning kan vi undvika att skapa brister i tillgängligheten. Vi kan också minska behovet av vissa särskilda lösningar. Exempelvis kan behovet av färdtjänst minska om vi gör kollektivtrafiken tillgänglig för fler. Däremot kan vi inte minska enskilda personers behov av stöd och hjälpmedel. Stöd kan vara exempelvis ledsagning och personlig assistans medan hjälpmedel kan vara exempelvis rullstol och hörapparat. Sådana stöd och hjälpmedel är tillsammans med tillgänglighet det som skapar delaktighet för alla.

Här är två exempel på hur det går att arbeta med universell utformning:

 • Din myndighet ska utveckla en ny e-tjänst. Redan tidigt i utvecklingsarbetet funderar ni över vilka som ska kunna använda tjänsten och hur ni då behöver utforma den.
 • Din myndighet ska bygga eller flytta till nya lokaler. I samband med kravställningen vid upphandlingen planerar ni för att alla ska kunna använda arbetsplatsen.

Brister i tillgängligheten riskerar att skapa hinder för personer med funktionsnedsättning. Hindren kan finnas i såväl fysiska som digitala produkter, miljöer, system och tjänster. De gör att det blir svårare för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor som övriga befolkningen.

Även om vi gör nya saker mer användbara och tillgängliga genom universell utformning finns det fortfarande många hinder kvar i de befintliga miljöerna och tjänsterna. Därför är det viktigt att arbeta med att identifiera och åtgärda dem. Arbetet måste bedrivas systematiskt och uthålligt. Det är också viktigt att hämta kunskap och erfarenhet från personer som möter hindren.

Här är två exempel på hur det går att arbeta med befintliga brister i tillgängligheten:

 • Inventera myndighetens webbplats och åtgärda brister – regelbundet och systematiskt.
 • Ha med frågor om tillgänglighet i lokalerna och arbetsmiljön när ni genomför skyddsronder.

Därefter behöver ni ta fram en plan för att åtgärda de brister ni upptäcker.

Att arbeta med individuella stöd och särskilda lösningar för individens självständighet handlar om att ge personer det stöd de behöver och vill ha för att kunna delta i samhället.

Några exempel på individuella stöd och lösningar är

 • att en anställd på en myndighet får en skärmläsare till sin arbetsdator
 • ledsagning
 • tillgång till teckenspråkstolk under ett möte
 • färdtjänst till ett möte
 • personlig assistans för att klara av vardag, arbete och studier.

Den här typen av stöd och lösningar ska vi använda som ett komplement när vi inte kan nå alla genom att utforma universellt och åtgärda befintliga brister. Man kan säga att individuella stöd är en kompensation för en persons funktionsnedsättning, medan särskilda lösningar är en kompensation för att något inte är tillräckligt tillgängligt.

Alla offentliga aktörer behöver kunna erbjuda stöd och lösningar – eller ha god beredskap för att kunna erbjuda det vid behov. Man ska få samma möjlighet till stöd oavsett var i landet man bor. Stöden och lösningarna ska också präglas av en hög grad av självbestämmande för individen, så att hen har möjlighet att vara delaktig i utformning och beslut.

Här är två exempel på hur det går att arbeta med individuella stöd och lösningar:

 • Se till att det går att få ut beslut i alternativa format när det behövs.
 • Se till att det finns rutiner för att erbjuda teckenspråkstolk när en person behöver det i mötet med någon på myndigheten.

Att förebygga och motverka diskriminering handlar om att arbeta för att diskriminering inte ska uppstå och om att agera när något ändå sker. Principen om icke-diskriminering är central både i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i funktionshinderspolitiken och i svensk lagstiftning. Det finns bland annat lagkrav på att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering enligt kapitel 3 i diskrimineringslagen.

Det finns olika typer av diskriminering. Det som kallas för indirekt diskriminering beror på strukturer i samhället som missgynnar vissa personer eller grupper. Direkt diskriminering handlar istället om direkta, diskriminerande handlingar på individnivå.

Att arbeta med de tre första arbetssätten är ett bra sätt att förebygga att personer med funktionsnedsättning utsätts för indirekt diskriminering, till exempel på grund av bristande tillgänglighet. Men även om vi gör det finns det fortfarande stereotypa uppfattningar, fördomar och attityder i samhället. De kan leda till att personer med funktionsnedsättning utsätts för direkt diskriminering, till exempel i mötet med en enskild person som har fördomar. Därför behöver funktionshindersperspektivet finnas med i myndigheternas arbete mot diskriminering i stort.

Det är också viktigt att komma ihåg att personer med funktionsnedsättning inte är en homogen grupp och att en person med funktionsnedsättning kan beröras av flera olika diskrimineringsgrunder. Exempelvis kan faktorer som kön och ålder påverka hur stor risk en person med funktionsnedsättning har att utsättas för diskriminering. Åtgärder för att motverka diskriminering behöver därför utgå från flera diskrimineringsgrunder.

Här är två exempel på hur det går att arbeta aktivt med för att förebygga och motverka diskriminering:

 • Ni inkluderar tydligt funktionsnedsättning i myndighetens arbetsmiljöarbete och ser till att det fångas upp i relevanta planer, till exempel myndighetens antidiskrimineringsplan.
 • Ni ser till att alla medarbetare har tillräcklig kunskap om diskriminering och om att det även kan innefatta trakasserier på grund av funktionsnedsättning.

Om de fyra arbetssätten

Film: Om de fyra arbetssätten

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet: Det är egentligen fyra strategier man behöver tillämpa för att få en effektiv utveckling av offentlig verksamhet. De är beskrivna i FN-konventionen som styr funktionshinderspolitiken och framtagna av riksdagen som grund för hur man ska jobba.

Man behöver jobba med alla fyra för att få ett bra resultat på helheten. De är inte komplicerade. De fungerar och är kopplade till sådant som alla myndigheter redan gör. Men de kräver att man tänker ett steg till.

Den första kallas för universell utformning och det är inte konstigare än att när man bygger sin verksamhet med tjänster och information så måste man tänka på målgruppen. Vem ska ta del av det? Varför gör jag det? När jag vet vilka de är – och för oss är det ju alla medborgare – då måste jag också tänka på att de är olika. Vad kan jag göra så att så många som möjligt kan ta del av, förstå och använda det jag gör utan att det behövs något extra?

Därför behöver man också jobba med att kontinuerligt kolla vad det finns för hinder och hur de kan åtgärdas. Det finns många sätt. En indikation är ofta när folk börjar klaga. De ringer till min myndighet och säger att de inte förstår e-tjänsten eller att de sitter i telefonkö i två timmar för att ställa en enkel fråga. Det är typexempel på saker där man har byggt in hinder för vissa grupper. Då får man fundera på vad man gör åt det, så att det funkar för dem också. Då kommer hela verksamheten fungera bättre.

Den fjärde är att man inte diskriminerar och att man förebygger diskriminering. Då ska man komma ihåg två av grunderna i lagstiftningen: att tillgängligheten brister så att människor inte får sina rättigheter tillgodosedda utan blir diskriminerade och att funktionsnedsättning är en grund för diskriminering. Så det behöver man ha koll på och jobba aktivt med i sin verksamhet. Sedan är det viktigaste att säkerställa att man jobbar med aktiva åtgärder för att diskriminering inte ska hända.

Diskriminering är ju sällan planerat, utan något som händer för att man agerar på ett ogenomtänkt sätt eller bär på rätt mycket fördomar. Därför måste det förebyggande arbetet handla om synsätt, inställning och att förstå sitt uppdrag i relation till människors olikheter och kunna möta dem. Allt det ingår i det förebyggande arbetet. Det är viktigt att alla jobbar med det och tänker på att funktionsnedsättning, i sin stora mångfald, är en del av arbetet.

Funktionshinderspolitiken då och nu

Vägen till dagens funktionshinderspolitik har varit lång. Ur ett historiskt perspektiv har personer med funktionsnedsättning ofta varit diskriminerade och utestängda från stora delar av samhället. I den här filmen får du se hur funktionshinderspolitiken har utvecklats från 1800-talet till idag.
Film: Funktionshinderspolitiken då och nu

1800-talet: Fattigvård och institutioner I mitten av 1800-talet kommer de första institutionerna för personer med funktionsnedsättning. På institutionerna får personerna såväl boende som omvårdnad och undervisning.

1950-talet: Institutionerna börjar ifrågasättas Institutionerna ses länge som det bästa sättet att ge vård och behandling, både för enskilda individer och för samhället. Men på 1950-talet börjar man ifrågasätta det, och man pratar istället om att personer med funktionsnedsättning borde få leva och bo som andra.

1970-talet: Normalisering och integrering Begrepp som normalisering och integrering uttrycker 1970-talets målsättning med funktionshinderspolitiken. När institutionerna börjar avvecklas ställs nya krav på stöd och insatser från samhället.

1989: Rösträtt för alla Den sista rösträttsbegränsningen tas bort. Då avskaffas nämligen systemet med omyndighetsförklaring, vilket innebär att personer med intellektuell funktionsnedsättning för första gången får rösta i Sverige.

1999: Förbud mot diskriminering Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättning införs. Den nya lagen innebär en tydlig markering från samhällets sida att personer med funktionsnedsättning har rätt till ett arbetsliv på lika villkor som alla andra.

2000–2010: Från patient till medborgare I propositionen ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken” föreslår regeringen nationella mål och inriktning för handikappolitiken under åren 2000–2010. Regeringen bedömer att insatserna under de närmaste åren borde koncentreras till tre huvudområden: att se till att funktionshindersperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt samhälle och att förbättra bemötandet.

2006: Konventionen antas FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antas.

2008–2009: Sverige ratificerar konventionen Sverige ratificerar konventionen 2008, och 2009 träder den i kraft.

2011–2016: Regeringen presenterar en strategi Regeringen presenterar en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016.

2021–2031: Den nuvarande funktionshinderspolitiska strategin Sedan 2021 finns det en funktionshinderspolitisk strategi som bland annat innebär att 28 myndigheter och Folkbildningsrådet har fått i uppdrag att arbeta med systematisk uppföljning av det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Bild - Tre kvinnor i simbassäng

Den funktionshinderspolitiska strategin hjälper oss att följa upp

Regeringen har gett 28 myndigheter och Folkbildningsrådet i uppdrag att arbeta med en funktionshinderspolitisk strategi under tio år, 2021–2031. Strategin förtydligar myndigheternas uppdrag att följa upp att alla människor i Sverige har lika förutsättningar att vara en del av samhället och kan använda de tjänster som erbjuds. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska fungera som stöd till myndigheterna när de genomför strategin.

Myndigheterna representerar tolv olika samhällsområden:

 • arbete och försörjning
 • utbildning och livslångt lärande
 • transport
 • byggd miljö och samhällsplanering
 • digitalisering
 • offentlig upphandling
 • hälsa, folkhälsa och social välfärd
 • kultur och fritid
 • demokratisk delaktighet
 • rättsväsende
 • konsumentpolitik
 • krisberedskap.

Hur långt har ni kommit?

Fundera en stund över hur långt ni har kommit hittills i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken på din arbetsplats. Du kan utgå från de här frågorna:

 • Hur jobbar ni med funktionshindersfrågor på din myndighet idag?
 • Jobbar ni med något eller några av de fyra arbetssätten? Hur gör ni det, i så fall?
 • Vilket eller vilka av arbetssätten har störst betydelse för dig i din yrkesroll?

Så arbetar myndigheterna

Film: Så arbetar myndigheterna

Olof Elander, utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan: Vi jobbar med de här fyra arbetssätten. I nulägesbeskrivningen noterade vi att en del av vår ordinarie verksamhet knyter an till flera av dem, inte minst universell utformning. Men de andra arbetssätten är också viktiga – jag tror att de är beroende av varandra. Trots universell utformning kan det vara nödvändigt med individuella lösningar och särskilda stödinsatser.

Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten: Vi jobbar med läromedel. Kan vi få förlagen att redan från början göra läromedel som fungerar för fler elever – kanske inte för alla, men för fler – så behöver färre sitta med särlösningar. Jag tycker att det är en viktig aspekt. Men man kommer aldrig ifrån att det också behövs individuellt stöd. Universell utformning räcker inte. Exempelvis i arbetslivet måste det finnas teckenspråkstolkning. Det är ju ett tillägg. Det kommer man inte åt med bara universell utformning.

Andreas Richter, enhetschef på Post- och telestyrelsen: Myndighetens arbete behöver genomsyras av alla olika processer. Ett typexempel är integritets- och säkerhetsavvägningar. De bör inte stå i konflikt med tillgänglighet, så man behöver hela tiden behålla olika perspektiv och sätta dem i proportion. Där ser jag en tydlig risk. Sätter man säkerheten främst utan att tänka på tillgängligheten så skapar man problem, kanske omedvetet. Sedan behöver man kompensera för det. Där behöver man tänka in tillgänglighet så att man inte råkar utestänga nya grupper som man kanske inte utestänger idag.

Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten: Jag tänker att alla delar i funktionshindersstrategin är relevanta för vår myndighet. Vi jobbar med alla delar, men vi kan komma längre. Funktionshindersstrategin är superviktig. Den ger oss förutsättningar att komma framåt och den hjälper myndigheter att samarbeta. Det är också en viktig del av helhetsperspektivet. Vi är en myndighet på skolområdet, men vi har beröringspunkter med andra myndigheter och den lokala nivån i samhället. Strategin hjälper oss att sätta gemensamma mål.