Hoppa till innehållet

Kapitel 2, avsnitt 1 - Tillgänglig verksamhet

Andra avsnitt i kapitel 2

Det här är avsnitt 1. Klicka på en länk nedan för att gå direkt till något av de andra avsnitten i kapitel 2.

Avsnitt 1 – Tillgänglig verksamhet (det här avsnittet)
Avsnitt 2 – Tillgänglig kommunikation
Avsnitt 3 – Upphandling
Avsnitt 4 – Dialog
Avsnitt 5 – Barnrätt och jämställdhet

Tillgänglig verksamhet

För att verksamheten på din myndighet ska vara tillgänglig behöver ni arbeta med olika delar av den. Det innebär bland annat att ha med frågor om tillgänglighet i arbetsmiljöarbetet, rekryteringsprocesserna och upphandlingar. Det handlar också om sådant som den fysiska tillgängligheten i lokalerna och tillgängligheten i digitala tjänster.

Arbeta gärna strategiskt och systematiskt så att tillgänglighetsarbetet blir en naturlig del av vardagen. Börja med att identifiera vilka områden ni behöver arbeta vidare med. Ta fram en handlingsplan med åtgärder som beskriver hur arbetet ska gå till. Identifiera också större processer i verksamheten där ni kan få in tillgänglighetsfrågorna. Utse en person som har helhetsansvaret för att arbetet blir systematiskt. Beroende på vilken roll du har på arbetsplatsen kan det vara ditt uppdrag, eller så kanske du bör vara med och utse den ansvariga personen.

Klicka och läs mer om olika sätt att arbeta med tillgänglig verksamhet.

Om era lokaler är tillgängliga bidrar det till att fler personer kan arbeta i och besöka er verksamhet. Tillgängliga lokaler innebär bland annat att alla – oavsett funktionsförmåga – kan ta sig in i byggnaden, röra sig i lokalerna och ta sig ut vid en nödsituation. Det kan också innebära att det finns skyltar och symboler som alla kan ta del av och att det finns kontrastmarkeringar och hörselteknik i lokalerna.

Genom att inventera tillgängligheten i lokalerna kan ni ta reda på om exempelvis entréer, mötesrum, toaletter och andra utrymmen fungerar för alla eller om det finns brister. Involvera gärna dem som arbetar i lokalerna för att samla in ytterligare kunskap om vilka behov som finns.

Om lokalerna är nya eller ska renoveras är det bra att tänka på att göra dem tillgängliga redan från början. Det arbetet börjar redan i samband med att man planerar arbetet och ställer krav på leverantörer. Det är mer effektivt och kostnadsbesparande än att anpassa lokalerna i efterhand.

För att ett fysiskt möte eller en konferens på plats i en lokal ska fungera för alla finns det många saker att tänka på. Arbetet börjar redan när det är dags att välja konferenslokal, men det handlar även om hur mötet eller konferensen genomförs.

Här är några exempel på frågor att ställa sig:

 • Är entréer och dörrar tillgängliga?
 • Måste konferensdeltagarna passera trappor, trappsteg eller trösklar för att komma in i eller förflytta sig mellan lokaler?
 • Finns det hörselslinga i lokalen, och finns det mikrofon till såväl talare som deltagare?
 • Innehåller inbjudan frågor om deltagarnas behov, till exempel av teckenspråkstolk, hörselteknisk utrustning, specialkost eller information i tillgängliga format?

För att digitala möten och konferenser ska vara tillgängliga behöver ni ha kunskap om grundläggande förutsättningar för att alla ska kunna delta. Ni behöver också kontrollera att tekniska och andra åtgärder fungerar som de ska. Det kan till exempel handla om hörselteknik, teckenspråkstolkning, skrivtolkning och textning.

Här är några fler exempel på faktorer att ta hänsyn till för att öka tillgängligheten:

 • den kognitiva miljön, som bland annat påverkas av tydlig information inför och regelbundna pauser under ett möte eller en konferens
 • möjlighet att förstora text och bilder under en presentation
 • ljud- och ljusmiljö.
Bild - Olika människor på jobbet i moderna kontor

Använd Myndigheten för delaktighets stöd och checklistor

På MFD:s webbplats kan du läsa mer om de olika exemplen på hur verksamheten kan bli mer tillgänglig. Du hittar både mer information och konkreta stöd som du kan använda, till exempel i form av checklistor.

På länken nedan hittar du MFD:s samlade verktyg för att göra verksamheten mer tillgänglig.

Vägledning i arbetet för en tillgänglig verksamhet

Klicka på knapparna om du vill öppna någon av webbsidorna i en ny flik i webbläsaren.

Stöd för att arbeta med tillgängliga lokaler

Checklista för tillgängliga möten och konferenser

Använd verktyget Fokus delaktighet

Myndigheter ska verka särskilt för att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Som stöd i arbetet kan ni på din arbetsplats använda MFD:s verktyg Fokus delaktighet. Det är en årlig uppföljningsenkät för myndigheter, regioner och kommuner. Ni kan också använda verktyget regelbundet som ett stöd för att testa hur långt ni har kommit i ert tillgänglighetsarbete.

Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Bild - Den äldre kvinnan och mannen håller gasräkningen framför värmeelementet. Betalning för uppvärmning på vintern.

Vad säger lagen?

Det finns en rad olika lagar och regler som ställer krav på tillgängligheten hos myndigheter. Kraven finns bland annat inom de här områdena:

 • samhällsplanering och byggd miljö
 • transporter
 • information och kommunikation
 • verksamhetsinriktade krav.

Kraven kommer från olika håll. Det handlar dels om lagar som riksdagen stiftat, förordningar från regeringen och föreskrifter från myndigheter, dels om regler från EU. Inom EU finns det förordningar som är direkt gällande i varje medlemsland och direktiv som kräver implementering i respektive nations lagar.

På MFD:s webbplats finns en sammanställning av de olika lagar och regler som gäller inom olika områden. Klicka på knappen om du vill lära dig mer om vad som gäller.

Lagar och regler om tillgänglighet

Ikon - interaktion Interaktion

Utgå från mångfalden

I den här övningen får du fundera på hur man kan koppla konkreta insatser för en tillgänglig verksamhet till arbetssättet universell utformning. Läs igenom beskrivningen av situationen här nedanför och klicka sedan på Nästa.

Situationen

Din myndighet ska anordna en större konferens på en konferensanläggning. Alla talare är inte bokade än, utan de kommer att bestämmas under arbetets gång.

Vad tror du?

Vilket eller vilka av de här alternativen är viktigast att tänka på när ni anordnar konferensen om ni utgår från arbetssättet universell utformning?

Välj ett eller flera alternativ och klicka sedan på Visa återkoppling.

Återkoppling

Det stämmer! Med universell utformning som grund är det bra att ställa krav på scenen och kontrollera att den fungerar för någon som exempelvis använder rullstol. Då behöver ni inte fundera på om en talare har behov av ramp eller inte. Samtidigt bidrar ni till att det blir standard på konferensanläggningar att ha ramp eller scen utan trappsteg.

Utifrån universell utformning är det också bra att se till att det finns utrustning som hörselslinga i lokalen – men glöm inte att testa den i förväg. Då behöver ni sedan inte fundera på vem eller vilka som ska använda den.

Här är några exempel på andra saker att tänka på redan från början när ni väljer konferenslokal:

 • Se till att det finns ledstråk och kontrastmarkeringar i lokalen som hjälp för personer med nedsatt syn.
 • Se över möbleringen så att den inte riskerar att skapa onödiga hinder för någon.

Återkoppling

Det stämmer inte riktigt. De här två sakerna är bra att göra med tanke på universell utformning:

 • att ställa krav på att scenen i lokalen antingen har ramp eller inte har några höjdskillnader
 • att testa att hörselslingan fungerar innan konferensen börjar.

Med universell utformning som grund är det bra att ställa krav på scenen och kontrollera att den fungerar för någon som exempelvis använder rullstol. Då behöver ni inte fundera på om en talare har behov av ramp eller inte. Samtidigt bidrar ni till att det blir standard på konferensanläggningar att ha ramp eller scen utan trappsteg.

Utifrån universell utformning är det också bra att se till att det finns utrustning som hörselslinga i lokalen – men glöm inte att testa den i förväg. Då behöver ni sedan inte fundera på vem eller vilka som ska använda den.

Här är några exempel på andra saker att tänka på redan från början när ni väljer konferenslokal:

 • Se till att det finns ledstråk och kontrastmarkeringar i lokalen som hjälp för personer med nedsatt syn.
 • Se över möbleringen så att den inte riskerar att skapa onödiga hinder för någon.