Hoppa till innehållet

Kapitel 2 - Politiken i praktiken

Vi gör politiken till verklighet

I kapitel 1 fick du lära dig varför funktionshinderspolitiken finns och att det är viktigt att vi arbetar med den. Arbetet kan se olika ut och gå till på olika sätt beroende på var du jobbar och vilken roll du har. I det här kapitlet får du lära dig mer om hur arbetet kan gå till.

Fördjupa dig i olika områden och tillämpa arbetssätten

De fyra arbetssätten som presenteras i kapitel 1 är centrala i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken. Det går att applicera arbetssätten på flera olika fördjupningsområden som är relevanta för myndigheter:

 • tillgänglig verksamhet
 • tillgänglig kommunikation
 • upphandling
 • dialog
 • barnrätt och jämställdhet.

Fördjupningsområdena är nyckeln till hur vi rent konkret kan arbeta med funktionshinderspolitiken. I det här kapitlet får du ta del av exempel och tips på hur arbetet kan gå till.

Bild - Avskiljare

Fördjupningsområde 1: Tillgänglig verksamhet

För att verksamheten på en myndighet ska vara tillgänglig behöver man arbeta med olika delar av den. Det innebär bland annat att ha med frågor om tillgänglighet i arbetsmiljöarbete, rekryteringsprocesser och upphandlingar. Det handlar också om sådant som att öka den fysiska tillgängligheten i lokalerna och tillgängligheten i digitala tjänster.

Klicka och läs mer om olika sätt att arbeta med tillgänglig verksamhet.

Om era lokaler är tillgängliga bidrar det till att fler personer kan arbeta i och besöka er verksamhet. Tillgängliga lokaler innebär bland annat att alla – oavsett funktionsförmåga – kan ta sig in i byggnaden, röra sig i lokalerna och ta sig ut vid en nödsituation. Det kan också innebära att det finns skyltar och symboler som alla kan ta del av och att det finns kontrastmarkeringar och hörteknik i lokalerna.

Genom att inventera tillgängligheten i lokalerna kan ni ta reda på om exempelvis entréer, mötesrum, toaletter och andra utrymmen fungerar för alla eller om det finns brister.

Om lokalerna är nya eller ska renoveras är det bra att tänka på att göra dem tillgängliga och användbara redan från början. Det arbetet börjar redan i samband med att man planerar arbetet och ställer krav på leverantörer. Det är mer effektivt och kostnadsbesparande än att anpassa lokalerna i efterhand.

För att ett fysiskt möte eller en konferens på plats i en lokal ska fungera för alla finns det många saker att tänka på. Arbetet börjar redan när det är dags att välja konferenslokal, men det handlar även om hur mötet eller konferensen genomförs.

Här är några exempel på frågor att ställa sig:

 • Är entréer och dörrar tillgängliga?
 • Måste konferensdeltagarna passera trappor, trappsteg eller trösklar för att komma in i eller förflytta sig mellan lokaler?
 • Finns det teleslinga i lokalen, och finns det mikrofon till såväl talare som deltagare?
 • Innehåller inbjudan frågor om deltagarnas behov, till exempel av teckenspråkstolk, hörselteknisk utrustning, specialkost eller information i tillgängliga format?

För att digitala möten och konferenser ska vara tillgängliga behöver ni ha kunskap om grundläggande förutsättningar för att alla ska kunna delta. Ni behöver också kontrollera att tekniska och andra åtgärder fungerar som de ska. Det kan till exempel handla om stödjande teknik, teckenspråkstolkning, skrivtolkning och textning.

Här är några fler exempel på faktorer att ta hänsyn till för att öka tillgängligheten:

 • den kognitiva miljön, som bland annat påverkas av tydlig information inför och regelbundna pauser under ett möte eller en konferens
 • möjlighet att förstora text och bilder under en presentation
 • ljud- och ljusmiljö.
Bild - En ung rullstolsburen flicka i skolan

Använd MFD:s stöd och checklistor

På MFD:s webbplats kan du läsa mer om de olika exemplen på hur verksamheten kan bli mer tillgänglig. Du hittar både mer information och konkreta stöd som du kan använda, till exempel i form av checklistor.

Klicka på knapparna om du vill öppna någon av webbsidorna i en ny flik i webbläsaren.

Stöd för att arbeta med tillgängliga lokaler

Checklista för tillgängliga möten och konferenser

 Checklista för tillgängliga digitala möten 

Arbeta systematiskt med tillgänglig verksamhet

För att öka tillgängligheten i en verksamhet är det bra att börja arbeta strategiskt och systematiskt. Då kan tillgänglighetsarbetet bli en del i de större processerna i verksamheten och en naturlig del av vardagen.

Det kan vara bra att börja med att identifiera vilka områden ni på din myndighet behöver arbeta vidare med. Det kan innebära att ta fram en handlingsplan med åtgärder som beskriver hur tillgänglighetsarbetet ska gå till. Identifiera också större processer i verksamheten där ni kan integrera tillgänglighetsfrågorna. Det kan handla om arbetsmiljöarbetet, rekryteringsprocessen och upphandlingar.

För att arbetet ska bli systematiskt är det bra att utse en person som kan ta ett helhetsansvar för att arbetet fortlöper och genomförs. Beroende på vilken roll du har på arbetsplatsen kan det vara ditt uppdrag, eller så kanske du bör vara med och utse den ansvariga personen.

Använd verktyget Fokus delaktighet

Myndigheter ska verka särskilt för att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Som stöd i arbetet kan ni på din arbetsplats använda MFD:s verktyg Fokus delaktighet. Det är en årlig uppföljningsenkät för myndigheter, regioner och kommuner. Med hjälp av den kan ni testa hur lång ni har kommit i ert tillgänglighetsarbete.

Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Bild - Den äldre kvinnan och mannen håller gasräkningen framför värmeelementet. Betalning för uppvärmning på vintern.

Vad säger lagen?

Det finns en rad olika lagar och regler som ställer krav på tillgängligheten hos myndigheter. Kraven finns bland annat inom de här områdena:

 • samhällsplanering och byggd miljö
 • transporter
 • information och kommunikation
 • verksamhetsinriktade krav.

Kraven kommer från olika håll. Det handlar dels om lagar som riksdagen stiftat, förordningar från regeringen och föreskrifter från myndigheter, dels om regler från EU. Inom EU finns det förordningar som är direkt gällande i varje medlemsland och direktiv som kräver implementering i respektive nations lagar.

På MFD:s webbplats finns en sammanställning av de olika lagar och regler som gäller inom olika områden. Klicka på knappen om du vill lära dig mer om vad som gäller.

Lagar och regler om tillgänglighet

Ikon - interaktion Interaktion

Tillgänglig verksamhet och universell utformning

I den här övningen får du fundera på hur man kan koppla konkreta insatser inom fördjupningsområdet tillgänglig verksamhet till arbetssättet universell utformning.

Läs igenom beskrivningen av situationen och klicka sedan på det svar du tycker stämmer bäst in.

Din myndighet ska anordna en större konferens på en konferensanläggning. Alla talare är inte bokade än, utan de kommer att bestämmas under arbetets gång.

Vad tror du?

Vilket eller vilka av de här alternativen är viktigast att tänka på när ni anordnar konferensen om ni utgår från arbetssättet universell utformning?

Återkoppling

Det stämmer! Med universell utformning som grund är det bra att ställa krav på scenen och kontrollera att den fungerar för någon som exempelvis sitter i rullstol. Då behöver ni inte fundera på om en talare har behov av ramp eller inte. Samtidigt bidrar ni till att det blir standard på konferensanläggningar att ha ramp eller scen utan trappsteg upp.

Utifrån universell utformning är det också bra att se till att det finns utrustning som hörslinga i lokalen – men glöm inte att testa den i förväg. Då behöver ni sedan inte fundera på vem eller vilka som ska använda den.

Här är några exempel på andra saker att tänka på redan från början när ni väljer konferenslokal:

 • Se till att det finns ledstråk och kontrastmarkeringar i lokalen som hjälp för personer med nedsatt syn.
 • Se över möbleringen så att den inte riskerar att skapa onödiga hinder för någon.

Återkoppling

Det stämmer inte riktigt. De här två sakerna är bra att göra med tanke på universell utformning:

 • att ställa krav på att scenen i lokalen antingen har ramp eller inte har några höjdskillnader
 • att testa att hörslingan fungerar innan konferensen börjar.

Med universell utformning som grund är det bra att ställa krav på scenen och kontrollera att den fungerar för någon som exempelvis sitter i rullstol. Då behöver ni inte fundera på om en talare har behov av ramp eller inte. Samtidigt bidrar ni till att det blir standard på konferensanläggningar att ha ramp eller scen utan trappsteg upp.

Utifrån universell utformning är det också bra att se till att det finns utrustning som hörslinga i lokalen – men glöm inte att testa den i förväg. Då behöver ni sedan inte fundera på vem eller vilka som ska använda den.

Här är några exempel på andra saker att tänka på redan från början när ni väljer konferenslokal:

 • Se till att det finns ledstråk och kontrastmarkeringar i lokalen som hjälp för personer med nedsatt syn.
 • Se över möbleringen så att den inte riskerar att skapa onödiga hinder för någon.
Bild - En rullstolsburen man spelar tennis
Bild - Avskiljare

Fördjupningsområde 2: Tillgänglig kommunikation

På er myndighet behöver ni informera och kommunicera med varandra och med medborgarna på olika sätt. Det handlar om alltifrån intern information och kommunikationskanaler som medarbetarna använder till information som vänder sig till allmänheten eller till en specifik målgrupp. Kommunikationen sker via olika kanaler, till exempel intranät, tryckt information, e-tjänster, appar, mejl, sociala medier, telefon och extern webbplats.

Ett bra sätt att komma igång med arbetet med tillgänglig kommunikation är att genomföra en inventering. Då kan ni undersöka om er kommunikation i olika kanaler är tillgänglig eller om det finns brister som ni behöver hantera. Antingen genomför ni inventeringen själva eller så anlitar ni en tillgänglighetskonsult.

Klicka och läs mer om hur ni kan arbeta för att er kommunikation ska vara tillgänglig för alla.

Den mesta av all information och kommunikation görs via digitala kanaler. Därför är extern webbplats, e-tjänster och mobilappar en central del i verksamheten. Dessa kanaler används också ofta av medborgare som vill ha information, få kontakt med myndigheter eller hantera ärenden.

För att säkerställa tillgängligheten i era digitala kanaler kan ni behöva se över struktur, kodning, formgivning och innehåll. Vad som gäller styrs av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS). Det kan till exempel innebära att bygga webbplatsen så att

 • den fungerar att navigera med en skärmläsare
 • filmer är textade
 • färger och kontraster är tydliga.

Ökad tillgänglighet bidrar till att fler kan ta del av innehållet och att varje användare kan anpassa webbplatsen, e-tjänsten eller appen efter sina behov.

För många är det lättare att ta till sig information genom att lyssna på den eller titta på en film än genom att läsa text. Därför är det bra att det finns information i olika format exempelvis på webbplatsen. Men för att så många som möjligt ska kunna ta del av filmer och annat material behöver de vara tillgängliga. Det kan bland annat innebära att man textar, syntolkar och teckenspråkstolkar ljud- och videoproduktionerna.

Om din myndighet fattar beslut om enskilda personers ärenden är det viktigt att se till att personen som berörs av beslutet kan ta del av det. Det kan gå till på olika sätt.

Som myndighet ska vi alltid använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk. När det gäller beslut kan det handla om att texten är logiskt uppbyggd och att vi förklarar ord som kan vara svåra, till exempel facktermer och juridiska begrepp. Då blir det ofta lättare för mottagaren att förstå beslutet. Tydlig formgivning gör det också lättare att ta del av texten och dess innehåll.

Men det räcker inte att arbeta med språket och formgivningen. Utgå från att beslut alltid ska kunna tas fram i ett tillgängligt format, till exempel tillgänglig pdf. En tillgänglig pdf bygger på en mall som gör dokumentet läsbart med exempelvis skärmläsare. Att bara skanna in ett dokument och omvandla det till pdf är däremot inte tillgängligt – tvärtom utgör det ett hinder för många.

Ibland passar det inte att förmedla beslut bara via text. Då kan man istället behöva boka in ett personligt möte för att förklara beslutets innebörd.

Det är inte alla som kan eller vill använda digitala kanaler. Därför är det viktigt att tänka på tillgängligheten via exempelvis telefon. Exempelvis kan talsvarssystem utgöra ett hinder för personer med vissa funktionsnedsättningar. Därför är det bra om det finns alternativa sätt att komma i kontakt med myndigheten via telefon.

Använd MFD:s stöd

På MFD:s webbplats kan du läsa mer om hur er kommunikation kan bli tillgänglig för fler.

Klicka på knappen om du vill öppna webbsidan i en ny flik i webbläsaren.

Stöd för att arbeta med tillgänglig information

Så arbetar vi med tillgänglig kommunikation

Preliminära frågor: 1. Vad menas med tillgänglig kommunikation? 2. Hur gör man det bra? 3. Vad tror du är de största utmaningarna? a. Hur kan man hantera dessa utmaningar? 4. Varför är det viktigt att jobba med detta? 5. Vad skulle du vilja säga till andra som står inför att starta eller förbättra sin kommunikation?

Ikon - interaktion Interaktion

Tillgänglig kommunikation och befintliga brister

I den här övningen får du fundera på hur man kan koppla en konkret åtgärd inom fördjupningsområdet tillgänglig kommunikation till arbetssättet befintliga brister.

Läs igenom beskrivningen av situationen och klicka sedan på det svar du tycker stämmer bäst in.

Som ett led i att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten ska din myndighet
uppdatera era brevmallar för beslut som skickas ut till medborgarna. Ni har nämligen förstått att många människor tycker att de är svåra att läsa och förstå.

Vad tror du?

Vilken eller vilka av de här åtgärderna kan vara lämpliga för att åtgärda bristerna?

Återkoppling

Det stämmer! Alla de här åtgärderna kan ingå i arbetet med att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten. Exakt vilka åtgärder som passar beror förstås på vilka brister brevmallarna visar sig ha.

Åtgärderna fokuserar i första hand på sådant som kan underlätta för medborgare som ska ta del av myndighetens beslut. Men kan själva brevmallarna utgöra ett hinder för de medarbetare som ska använda dem? Kan du komma på några exempel på sådana brister i tillgängligheten – och åtgärder som skulle göra att alla medarbetare kan använda brevmallarna på bästa sätt? Kan brevmallarna till exempel behöva kompletteras med något annat?

Återkoppling

Det stämmer inte riktigt. Faktum är att alla de här åtgärderna skulle kunna ingå i arbetet med att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten. Exakt vilka åtgärder som passar beror förstås på vilka brister brevmallarna visar sig ha.

Åtgärderna fokuserar i första hand på sådant som kan underlätta för medborgare som ska ta del av myndighetens beslut. Men kan själva brevmallarna utgöra ett hinder för de medarbetare som ska använda dem? Kan du komma på några exempel på sådana brister i tillgängligheten – och åtgärder som skulle göra att alla medarbetare kan använda brevmallarna på bästa sätt? Kan brevmallarna till exempel behöva kompletteras med något annat?

Bild - En ung mamma med sin dotter
Bild - Avskiljare

Fördjupningsområde 3: Upphandling

Produkter, program och tjänster som myndigheten köper in enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Det handlar både om att göra en bra affär – till exempel för att slippa göra dyra anpassningar i efterhand – och om att bidra till ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Ett sätt att arbeta med tillgänglighet tidigt i processen är att göra det till en del av myndighetens upphandlingar. Genom att ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar går det att förebygga problem och slippa anpassa otillgängliga lösningar i efterhand.

På din myndighet kan ni ställa krav på tillgänglighet på flera sätt. Ni kan till exempel göra det vid avrop från ramavtal, i avtal med konsulter och när ni köper in förbrukningsvaror, möbler och kontorsutrustning. Det går också att ställa krav på tillgänglighet om ni ska bygga eller hyra nya lokaler.

I vissa fall är det enklare att ställa krav än andra. När det gäller till exempel lokaler och webbplatser har ni kanske kompetensen internt för att kunna ställa krav, eftersom ni vet vad som krävs för att lösningen ska bli tillgänglig. I andra fall kan ni behöva be dem som lämnar anbud att förklara hur de kan tillgängligöra det som ska köpas in.

Så arbetar vi med upphandlingar

Preliminära frågor: 1. Vad menas med tillgänglig upphandling? 2. Hur gör man det bra? 3. Vad tror du är de största utmaningarna? a. Hur kan man hantera dessa utmaningar? 4. Varför är det viktigt att jobba med detta? 5. Vad skulle du vilja säga till andra som står inför att starta eller förbättra sina upphandlingar?

Ikon - interaktion Interaktion

Upphandling och de fyra arbetssätten

I den här övningen får du fundera på hur man kan koppla en konkret åtgärd inom fördjupningsområdet upphandling till de fyra arbetssätten.

Läs igenom beskrivningen av situationen och klicka sedan på det svar du tycker stämmer bäst in.

Du jobbar på en större myndighet som ska köpa in nya datorer till många av medarbetarna. I samband med upphandlingen inför köpet planerar ni att ställa krav på att leverantörerna kan hjälpa er att välja produkter som fungerar för så många av medarbetarna som möjligt. Ni kommer alltså att utgå från arbetssättet universell utformning.

Vad tror du?

Vad mer kan ni göra för att öka tillgängligheten i samband med upphandlingen? Du kan välja ett eller flera alternativ.

Återkoppling

Det stämmer! Genom att använda flera arbetssätt inför och under upphandlingen kan ni se till att datorerna ni köper fungerar för alla medarbetare på en gång, oavsett vilka behov som finns.

Återkoppling

Det stämmer inte riktigt. Genom att både låta leverantörerna komma med förslag på lösningar och själva undersöka vilka tillgänglighetsbrister medarbetarna upplever idag kan ni ställa bättre krav under upphandlingen. På så sätt kan ni se till att datorerna ni köper fungerar för alla medarbetare på en gång, oavsett vilka behov som finns.

Bild - Avskiljare

Fördjupningsområde 4: Dialog

Vi behöver se till att synliggöra och ta hand om så många olika grupper och behov som möjligt när vi utformar myndighetens verksamhet. Därför är det viktigt att involvera exempelvis personer med funktionsnedsättning – och organisationer som företräder dem – i det vi gör. Det går att göra genom dialog. Det handlar om att på olika sätt prata med de personer som berörs och ta reda på vad de tycker och behöver. På så sätt kan vi se till att vår verksamhet är effektiv, användbar och håller hög kvalitet. Det här kan också kallas för aktiv involvering.

Klicka och läs mer om hur man kan involvera de som berörs.

Utgångspunkten är att personer med funktionsnedsättning ska involveras i alla frågor som kan beröra deras liv. De som kan komma att använda en tjänst eller en verksamhet ska alltså ha möjlighet att göra sin röst hörd när vi utformar den. Därför kan det vara aktuellt att involvera medborgarna i många olika processer och verksamheter på en myndighet. Det kan till exempel handla om arbete som syftar till att identifiera hinder och lämpliga insatser och lösningar. Man kan också involvera för att kvalitetssäkra en färdig produkt eller ett förslag inför beslut. Det är också ofta viktigt med involvering när man följer upp resultatet av en insats.

För att involveringen ska fungera är det viktigt att alla som deltar har en gemensam bild av målet med arbetet och vad det ska användas till. Ofta är det också viktigt att tillsammans fastställa vilken kunskap involveringen kräver, hur mycket tid den förväntas ta och vilken metod man tänker använda.

Dialog är ett sätt att involvera personer med funktionsnedsättning i myndighetens verksamhet. Att bestämma syfte och välja målgrupp är de två första stegen i arbetet med att planera och genomföra dialog. Nästa steg är att välja form för dialogen. Vilken form som är lämplig beror bland annat på syfte och målgrupp.

Här är tre exempel på hur man kan arbeta med dialog:

 • Samråd är en form av dialog som kan passa för frågor av strategisk och övergripande karaktär. Samråd kan ske i dialog med ett funktionshindersråd, tillgänglighetsråd eller liknande som kan komma med övergripande synpunkter från organisationerna som de representerar. För att få kunskap om mer specifika frågor kan ni behöva komplettera rådet på olika sätt.
 • I en dialog med alla invånare kan man fånga upp frågor som är särskilt viktiga för personer med funktionsnedsättning, till exempel frågor om tillgänglighet.
 • Ibland kan det vara relevant med en mer riktad dialog. Det gäller till exempel frågor som rör en specifik grupp. Då kan det vara bra att föra dialog direkt med den gruppen.

Efter en dialog är det viktigt att följa upp och utvärdera arbetet. För att underlätta utvärderingen är det bra att tidigt planera in hur och när utvärderingen ska genomföras.

Att dela upp utvärderingen i syfte, form och metod ger en bild av hur de olika delarna har fungerat. Här är några exempel på frågor att diskutera:

 • Har vi uppnått syftet med dialogen?
 • Vilka lärdomar kan vi ta med oss till nästa dialog?
 • Finns det positiva aspekter att förstärka i ett kommande arbete?
 • Var formen av dialog rätt för att nå syftet?
 • Hur fungerade de metoder som vi använde?
 • Vilka förbättringar kan vi göra för att förbättra tillgängligheten för deltagare till nästa dialog?
 • Finns det utvecklingsmöjligheter i fråga om vilken representation vi fick, till exempel när det gäller ålder och kön?

Att slutligen återkoppla till deltagarna i dialogen om hur ni har tagit hand om deras synpunkter och erfarenheter är den sista delen i en välfungerande dialog. Bestäm tillsammans med deltagarna på vilket sätt de ska få återkoppling.

Resultatet av en dialog kan också vara av intresse för andra än de som deltog i dialogen. Därför kan det vara bra att publicera resultatet så att medborgarna kan ta del av det, till exempel på webbplatsen.

MFD:s metodstöd för dialog

MFD har tagit fram ett metodstöd för dialog som handlar om att föra dialog med personer med funktionsnedsättning. Metodstödet är i första hand utformat för kommunal verksamhet, men mycket av informationen är relevant även för dig som arbetar på en myndighet.

Klicka på knappen om du vill öppna metodstödet i en ny flik i webbläsaren.

Metodstöd för dialog

Så arbetar vi med dialog

Preliminära frågor: 1. Vad heter du? Vad har du för titel? (syntolkning) 2. Att inkludera och involvera genom dialog, vad handlar det om? 3. Hur gör man det bra? a. planera? b. utvärdera? c. Konkret exempel? 4. Vad tror du är de största utmaningarna? a.Hur kan man hantera dessa utmaningar? 5. Varför är det viktigt att jobba med detta? 6. Vad skulle du vilja säga till andra som står inför att arbeta med detta?

Ikon - interaktion Interaktion

Dialog och befintliga brister

I den här övningen får du fundera på hur man kan koppla en konkret åtgärd inom fördjupningsområdet dialog till arbetssättet befintliga brister i tillgängligheten.

Läs igenom beskrivningen av situationen och klicka sedan på det svar du tycker stämmer bäst in.

Din myndighet har fått in klagomål om att en av era e-tjänster inte fungerar så bra. Flera av dem som har hört av sig är personer med synnedsättning som behöver få texten i e-tjänsten uppläst. För några månader sedan gjorde ni en enklare insats för att se om det blev bättre, men det verkar inte ha fungerat som det var tänkt.

Vad tror du?

Ni planerar att arbeta med dialog för att upptäcka och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten. Vilken av de här åtgärderna tror du skulle passa bäst för att komma igång?

Återkoppling

Det stämmer! Om ni vill komma igång med att åtgärda befintliga brister genom dialog är det bra att prata med personer som berörs av de brister som finns idag. Det skulle till exempel kunna vara representanter från Synskadades riksförbund, eftersom ni vet att e-tjänsten inte fungerar tillräckligt bra för personer med synnedsättning. Då kan ni få bättre förståelse för vad det är som inte fungerar i e-tjänsten idag, och hur ni skulle kunna lösa problemet.

Fundera gärna på om det finns fler saker ni skulle behöva göra för att e-tjänsten ska bli mer tillgänglig. Du kan utgå från de här frågorna:

 • Finns det fler grupper än personer med synnedsättning som kan behöva få texten i e-tjänsten uppläst? Hur kan ni i så fall undersöka deras behov genom dialog?
 • Hur kan ni ta reda på om det finns andra tillgänglighetsbrister i e-tjänsten?

Återkoppling

Det stämmer inte riktigt. Om ni vill komma igång med att åtgärda befintliga brister genom dialog är det bra att prata med personer som berörs av de brister som finns idag. Det skulle till exempel kunna vara representanter från Synskadades riksförbund, eftersom ni vet att e-tjänsten inte fungerar tillräckligt bra för personer med synnedsättning. Då kan ni få bättre förståelse för vad det är som inte fungerar i e-tjänsten idag, och hur ni skulle kunna lösa problemet.

Fundera gärna på om det finns fler saker ni skulle behöva göra för att e-tjänsten ska bli mer tillgänglig. Du kan utgå från de här frågorna:

 • Finns det fler grupper än personer med synnedsättning som kan behöva få texten i e-tjänsten uppläst? Hur kan ni i så fall undersöka deras behov genom dialog?
 • Hur kan ni ta reda på om det finns andra tillgänglighetsbrister i e-tjänsten?
Bild - Olika människor på jobbet i moderna kontor
Bild - Avskiljare

Fördjupningsområde 5: Barnrätt och jämställdhet

När ni på din myndighet planerar verksamheten inom ramen för ert uppdrag behöver ni ta hänsyn till barnrätt och jämställdhet. Genom att analysera hur barn berörs av verksamheten och om det finns problem med ojämställdhet kan ni se till att det ni gör blir tillgängligt för alla. Det bygger på att ni samtidigt har ett funktionshindersperspektiv i analysen.

I ett första steg ska ni analysera hur verksamheten kan komma att beröra barn och om det kan finnas omotiverade skillnader mellan könen. Skillnaderna kan vara direkt relaterade till verksamheten eller finnas inom angränsande områden.

Steg två i analysen är att avgöra vilket av perspektiven barnrätt och jämställdhet som är relevant att gå vidare med. I vissa fall är båda perspektiven relevanta. Därefter ska ni ha med er perspektivet eller perspektiven när ni fortsätter arbetet med att planera, genomföra och utvärdera verksamheten.

Klicka och läs mer om hur analysen av barnrätt respektive jämställdhet kan gå till.

De allra flesta barn med funktionsnedsättning finns där alla andra barn finns, men deras situation, förutsättningar och behov kan ibland skilja sig från andra barns. Därför är det viktigt att synliggöra dessa förutsättningar och behov i alla frågor som berör barn. Då kan vi bidra till jämlika levnadsvillkor och lika möjligheter till utveckling, trygghet och delaktighet för alla barn.

När din myndighet analyserar verksamheten utifrån ett barnrättsperspektiv finns det några huvudfrågor som ni behöver ställa er:

 1. Hur berör verksamheten barn?
 2. Vad finns det för befintlig kunskap?
 3. Ska barns röster höras i verksamheten, och i så fall hur och av vem?
 4. Vilken ny kunskap skulle verksamheten kunna bidra med? Finns det kunskapsluckor som verksamheten inte kan bidra till?

Det är viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv när man ska analysera om en verksamhet är tillgänglig och om alla som berörs av den har samma möjlighet att vara delaktiga. Hinder i samhället och i myndigheternas verksamhet kan påverka olika beroende på vilket kön en person har.

När din myndighet analyserar verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv finns det några huvudfrågor som ni behöver ställa er:

 1. Hur berörs kvinnor och män – var kan det finnas skillnader?
 2. Vad vet vi idag och hur ser kunskapsläget ut?
 3. Vilka faktorer kan eller verkar ligga bakom skillnaderna?
 4. Vilken ny kunskap skulle behövas för att belysa eller åtgärda skillnaderna, och hur kan ni skaffa den kunskapen?

MFD:s material om barnrättsarbete

MFD har tagit fram en webbkurs och en checklista som handlar om hållbart barnrättsarbete som inkluderar barn med funktionsnedsättning. Genom att ta del av dem kan du lära dig mer om hur du kan arbeta med barnrättsfrågor på ett hållbart sätt, som en del i att genomföra funktionshinderspolitiken.

Klicka på knapparna om du vill öppna checklistan eller webbkursen i en ny flik i webbläsaren.

Webbkurs om hållbart barnrättsarbete – så kan vi inkludera fler 

Checklista för ett inkluderande barnrättsarbete 

Så arbetar vi med barnrätt

Preliminära frågor: 1. Vad menas med barnrätt och jämställdhet i den här kontexten? 2. Hur gör man det bra? 3. Vad tror du är de största utmaningarna? a. Hur kan man hantera dessa utmaningar? 4. Varför är det viktigt att jobba med detta? 5. Vad skulle du vilja säga till andra som står inför att starta eller förbättra sitt eget arbete?

Så arbetar vi med jämställdhet

Preliminära frågor: Vad menas med jämställdhet i den här kontexten? Hur gör man det bra? Vad tror du är de största utmaningarna? Hur kan man hantera dessa utmaningar? Varför är det viktigt att jobba med detta? Vad skulle du vilja säga till andra som står inför att starta eller förbättra sitt eget arbete?

Ikon - interaktion Interaktion

Barnrätt, jämställdhet och diskriminering

I den här övningen får du fundera på hur man kan koppla en konkret åtgärd inom fördjupningsområdet barnrätt och jämställdhet till de fyra arbetssätten.

Läs igenom beskrivningen av situationen och klicka sedan på det svar du tycker stämmer bäst in.

Du och dina kollegor ska göra en enkätundersökning bland ungdomar inom ramen för myndighetens uppdrag. När ni planerar arbetet visar det sig att ni kommer att behöva analysera projektet utifrån både ett barnrättsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv för att ni ska få heltäckande svar på de frågor ni vill ställa.

Hur kan ni se till att även få med funktionshindersperspektivet i enkäten och på så sätt motverka och förebygga att barn och ungdomar med funktionsnedsättning diskrimineras? Du kan välja ett eller flera alternativ.

Vad tror du?

Återkoppling

Det stämmer! De här fyra sakerna är exempel på hur ni kan motverka och förebygga diskriminering när ni arbetar med enkäten. Fundera gärna på om det finns andra saker ni skulle kunna göra!

Återkoppling

Det stämmer inte riktigt. Faktum är att alla de här fyra sakerna är exempel på hur ni kan motverka och förebygga diskriminering när ni arbetar med enkäten. Fundera gärna på om det finns andra saker ni skulle kunna göra!