Hoppa till innehållet

28 myndigheter och Folkbildningsrådet har fått i uppdrag av regeringen att arbeta med funktionshinderspolitiken, enligt den funktionshinderspolitiska strategin. Det gäller de här myndigheterna, som också kan kallas för strategimyndigheter:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Brottsoffermyndigheten
 • Domstolsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Socialstyrelsen
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens kulturråd
 • Statens skolinspektion
 • Statens skolverk
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Universitetskanslersämbetet
 • Upphandlingsmyndigheten.