Hoppa till innehållet

Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal användas om orättvis behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan olika människor. Det som av många uppfattas som diskriminering är inte alltid diskriminering i lagens mening. Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen. I svensk lag finns det sju diskrimineringsgrunder och sex former av diskriminering.

Diskrimineringsgrunderna är

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

De olika formerna av diskriminering är

 • direkt diskriminering
 • indirekt diskriminering
 • bristande tillgänglighet
 • trakasserier
 • sexuella trakasserier
 • instruktioner att diskriminera.